Εκτίμηση Εμπορικής Αξίας Ακινήτου

Πόσο αξίζει το ακίνητό μου ;

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και ένας ειδικός Εκτιμητής θα επικοινωνήσει μαζί σας.


Εκτίμηση Ακινήτου - Οικονομικός ορισμός

Αναρωτιέστε πως γίνεται η εκτίμηση ακινήτου; Ακίνητο είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που απεικονίζει το συμβατό δικαίωμα ιδιοκτησίας και αποτελείται από το έδαφος (γη, οικόπεδο), που είναι ένα διαρκές αγαθό, και τα συστατικά του μέρη (κτίσματα, σπίτι, κλπ.), που δεν έχουν απεριόριστο χρόνο ζωής. Το ακίνητο περιέχει όλους τους συντελεστές της παραγωγής (τα μέσα εκείνα τα οποία χρησιμοποιούνται σε κάθε παραγωγική δραστηριότητα, δηλαδή το έδαφος (γη), την εργασία, το κεφάλαιο και την επιχειρηματικότητα. Επομένως, ο οικονομικός ορισμός του ακινήτου εκφράζεται από την παρακάτω σχέση:

Ακίνητο = Έδαφος + Εργασία + Κεφάλαιο + Επιχειρηματικότητα

Ορισμός της Αγοραίας Αξίας Ακινήτου

Αγοραία Αξία είναι το εκτιμώμενο ποσό για το οποίο μια ιδιοκτησία θα μπορούσε να ανταλλαχτεί, κατά την ημερομηνία της εκτίμησης, μεταξύ ενός πρόθυμου αγοραστή και ενός πρόθυμου πωλητή σε μια συναλλαγή εντός του πλαισίου της αγοράς, μετά από κατάλληλη προώθηση, όπου τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν το καθένα ενεργήσει με επίγνωση, σωφροσύνη και χωρίς εξαναγκασμό.

Έκθεση Εκτίμησης Αξίας Ακινήτου

Έκθεση Εκτίμησης είναι η έγγραφη επίσημη παρουσίαση της οικονομοτεχνικής μελέτης, στην οποία ο Εκτιμητής ακινήτου από την Your Home Sold εκφράζει συμπερασματικά, με τεκμηριωμένη άποψη, την γνώση του για την αξία ενός ακινήτου.

Τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα ορίζουν ότι η Έκθεση Εκτίμησης, μέσω της μορφής της και της γλώσσας της, πρέπει να προσφέρει μια καθαρή και αναμφισβήτητη άποψη, με επαρκείς λεπτομέρειες, ώστε να επιβεβαιώνει ότι όλα τα κύρια σημεία έχουν καλυφθεί και ότι δεν είναι δυνατή η ύπαρξη παρανοήσεων σχετικά με την πραγματική κατάσταση των παγίων.

Αν θέλετε μια εκτίμηση της τρέχουσας εμπορικής αξίας του ακινήτου σας, συμπληρώστε την παραπάνω φόρμα ή επικοινωνήστε μαζί μας.

Compare listings

Compare
Call me back Service

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ REAL ESTATE AGENT